[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์  
ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 
 

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

25 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านคำภู ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
โรงเรียนบ้านคำภู ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
25 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านโนนสา,บ้านหนองยาว,บ้านทุ่งทรายจก ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านโนนสา,บ้านหนองยาว,บ้านทุ่งทรายจก ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
25 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
25 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านโคกนิยม ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
โรงเรียนบ้านโคกนิยม ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
25 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
25 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
25 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนโนนสะแบงหนองสวรรค์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
โรงเรียนโนนสะแบงหนองสวรรค์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
25 / ก.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
25 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องสมุด โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
ประกาศสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องสมุด โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
20 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดประถม-มัธยม โรงเรียนบ้านนาคำ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดประถม-มัธยม โรงเรียนบ้านนาคำ
19 / มี.ค. / 2555 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโนน
ประกาศ สอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโนน
7 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงระบบประปา โรง้รียนไทยรัฐวิทยา 51
ประกาศ สอบราคาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงระบบประปา โรง้รียนไทยรัฐวิทยา 51
7 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51
11 / พ.ค. / 2554 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์
สพป.นค3 ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น
สพป.นค3 ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนดงชมภู
สพป.นค3 ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนดงชมภู
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ
สพป.นค3 ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
สพป.นค3 ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51
สพป.นค3 ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
สพป.นค3 ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท่าสำราญ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345